27 referanser Sorter etter:
asc desc

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

K11 er et av Implenias største prosjekter i Norge, og er én av to hovedkontrakter på nye E39 mellom Os og Bergen.

Bjørnegård bru

Sandvika, Bærum, Norge

Implenia har bygget nye Bjørnegård bru. Bruen inngår i et av delprosjektene til E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet, der lokalveisystemet i Sandvika bygges om.

Åseral Nord

Åseral, Norge

Eksisterende Dam Langevatn skal erstattes av ny steinfyllingsdam som muliggjør 10 meter økt regulering av Langevatnmagasinet. Dette vil gi en økt magasinkapasitet fra dagens 22 mill m3 til ca 46 mill m3.

Lysebotn

Lysebotn, Norge

Implenia har bygget det nye vannkraftverket Lysebotn II i Rogaland for Lyse Produksjon. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekter og betyr om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller…

E39 Bjørset – Skei

Jølster, Norge

Implenia har bygget ny/utvidet eksisterende E39 mellom Bjørset og Skei i Jølster kommune.

Fv. 260 Frogner Bru

Frogner, Sørum, Norge

Implenia har erstattet den eksisterende Frogner bru med to separate bruer. De to nye bruene vil bedre standarden for både harde og myke trafikanter.

Grødaland biogassanlegg

Klepp, Norge

Implenia utførte de byggtekniske arbeidene på Grødaland biogassanlegg i Hå kommune, Jæren. Grødaland biogassanlegg behandler ulike slamfraksjoner, biosubstrater fra husholdningsavfall og annet organisk avfall.

Sauda, overføring Maldal–Sagelva

Sauda, Norge

Implenia har bygget overføringstunnel fra Maldalselva til Sønnå Kraftverk.

Brokke Nord

Bykle, Norge

Prosjektet omfattet de bygningsmessige arbeidene for kraftverket. Dette inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvsfoss og Skarg kraftverk.

Over- og underbygning Hell-Værnes

Trondheimsfjorden, Norge

Implenia har utført under- og overbygning av ny bru over Stjørdalselva. Brua er en del av utviklingen av persontransporttilbudet på Trønderbanen.

UFP-08 Eidanger

Porsgrunn, Norge

Implenia har bygget UFP-08 Eidanger som var en del av prosjektet Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet–Porsgrunn. Enterprisen omfattet bygging av underbygning for dobbeltsporet jernbane i dagen og i tunnel.

E136 Tresfjordbrua

Vestnes, Norge

Implenia har bygget E136 Tresfjordbrua, som var en del av utbedringen av E136 som går mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Tresfjordbrua alene har ført til en innsparing på omtrent 13 kilometer på…

Fannefjordtunnelen

Molde, Norge

Implenia utførte i 2014/2015 rehabilitering av Fannefjordtunnelen på fylkesvei 64 mellom Molde og Åndalsnes. Kontrakten omfattet både bygg- og anleggsarbeider samt elektroarbeider.

Fv. 86 Gryllefjordbrua

Gryllefjord, Norge

Implenia har bygget bru over Gryllefjord, som ligger i Torsken kommune på Senja i Troms fylke. Brua er et rassikringsprosjekt som sammen med tunnel gjennom Ballesvikskaret har sikret en rassikker strekning til Gryllefjord og…

Nordenga bru

Oslo, Norge

E18 Bjørvikaprosjektet - Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo. Den spesielle og klart synlige stålkonstruksjonen er et tydelig landemerke og markerer inngangen til…

Heggedal stasjon

Heggedal, Norge

Fylkesveien som tidligere krysset jernbanen i plan med jernbanesporene, ble flyttet til en ny planfri kryssing med bru syd for stasjonsområdet. Prosjektet har også lagt til rette for utvikling av Heggedal sentrum. …

Fv. 48 Tunnel bak Tysse

Tysse, Norge

Implenia har bygget ny tunnel fra Sætrevika til Tysseelva. Målet med prosjektet var å avlaste Tysse sentrum for gjennomgangstrafikken på Fv. 48, samt utbedre den dårlige veistandarden på veistrekningen.

E39 Vågsbotn-Hylkje

Bergen, Norge

Implenia har bygget ny firefeltsvei fra rundkjøringen i Vågsbotn til krysset ved Haukås Næringspark. Veien går i tunnel gjennom Eikåsen. Målet med prosjektet var å bedre trafikksikkerheten og framkomsten i området for både…

E6 Vinstra-Sjoa

Vinstra, Norge

Implenia og K A Aurstad har bygget nye E6 mellom Vinstra og Sjoa i Gudbrandsdalen. Dette er den andre entreprisen av fire entrepriser på strekningen E6 Ringebu–Otta, som igjen er en del av hovedprosjektet E6 Biri–Otta. …

E16 Rud-Vøyenenga

Vøyenenga, Norge

Implenia har bygget ny E16 fra Rud til Vøyenenga i Bærum. Entreprisen var en del av en av tre hovedkontrakter på strekningen Sandvika – Skaret.

Fv 6312 Berfjorden skredsikringstiltak

Roan, Norge

Implenia har bygget Fv. 6312 Berfjorden skredsikringstiltak. Prosjektet er et skredsikringstiltak som omfatter bygging av to nye tunneler og en vegstrekning i dagen.

FV. 857 – FV. 125 Bjarkøyforbindelsen

Bjarkøy, Norge

Implenia har bygget  FV. 857 – FV. 125 Bjarkøyforbindelsen, som omfattet bru- og veibygging i Tjeldevika på Bjarkøy i Troms.

Eiganestunnelen, E 39 (Los E04)

Stavanger, Norge

Implenia har bygget Eiganestunnelen slik at lokalveinettet kan avlastes for gjennomgangstrafikk. Målet er å redusere antall ulykker på strekket, og å bidra til miljøforbedring langs dagens vei. Framkomsten på veiene vil bli bedre…

SMS 2A Sandbukta-Moss-Såstad

Sandbukta, Moss, Såstad, Norge

Arbeidsfellesskapet MossIA bygger to nye tunneler bestående av 2,7 km Mossetunnel i nord mellom Sandbukta og Moss sentrum og 2,3 km Carlbergtunnel i sør mellom Kleberget og Carlberg som en del av prosjektet Sandbukta – Moss –…

Odal Vindkraftverk

Odal, Norge

Implenia bygger Odal Vindkraftverk for Akershus Energi. Vindkraftparken bygges på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune.

Austvoll bru

Flå, Norge

Implenia bygger den nye Austvoll bru over Hallingdalselva. Den nye brua blir  139 meter lang, og det er den gamle hengebrua som skal erstattes.

Farrisbrua (E 18 Larvik Norwegen, Länge: 570 Meter)

Larvik, Norge

Byggestart: oktober 2014
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 20,321 M NOK Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Implenia har bygget Farrisbrua, som går i horisontal kurve rundt Farrisvannet, ved Larvik i Vestfold. Brua er en del av E18, og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik.