22 referanser Sorter etter:
asc desc

E39 Vågsbotn-Hylkje

Bergen, Norge

Byggestart: mars 2012
Kontraktssum: 319 M NOK

E39 Vågsbotn – Hylkje er et tverrfaglig prosjekt utført for Statens vegvesen. Den nye vegen er en del av stamvegnettet for E39 mellom Bergen og Ålesund, og avløser gammel veg med varierende standard uten gang- og sykkelveg på…

Brokke Nord

Bykle, Setesdal, Norge

Byggestart: mai 2012
Kontraktssum: 472 M NOK

Prosjektet gjaldt de bygningsmessige arbeidene for kraftverket Brokke Nord, og inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvoss og Skarg kraftverk.

Fv. 86 Gryllefjord bru

Senja, Troms, Norge

Byggestart: september 2012
Kontraktssum: 124 M NOK

Kontrakten er en del av Torskenpakken, som totalt består av 16 prosjekter. Torskenpakken ble av Troms fylkeskommune vedtatt i desember 2009. Fjordkryssingen med sjøfylling og bru over Gryllefjorden er av de største prosjektene i…

E136 Tresfjordbrua

Vestnes, Norge

Byggestart: oktober 2012
Kontraktssum: 650 M NOK

Implenia har bygget E136 Tresfjordbrua, som var en del av utbedringen av E136 som går mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Tresfjordbrua alene har ført til en innsparing på omtrent 13 kilometer på…

Fv 48 Tunnel behind Tysse

Tysse, Norge

Byggestart: juni 2013
Kontraktssum: 297 M NOK

Prosjektet gjelder utbedring og omlegging av Fv. 48 på strekningen Gaupholm–Straumsbrua. Utbedring og omlegging på begge sider av tunnel inkludert gang- og sykkelvei. Det ble også bygd ny gang- og sykkelvei langs Fylkesveg 7.…

UFP-08 Eidanger

Porsgrunn, Norge

Byggestart: september 2013
Kontraktssum: 624,31 M NOK

Prosjektet UFP-08 Eidanger er en del av den nye jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn, inkludert i parsellen av «Vestfoldbanen, Farriseidet - Porsgrunn». Strekningen utføres med dobbeltspor dimensjonert for en hastighet på opp mot…

EK2 E18 Farrisbrua

Larvik, Norge

Byggestart: januar 2014
Kontraktssum: 757 M NOK

Implenia har sammen med PNC bygget Farrisbrua. Farrisbrua er en del av E18 og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik. Brua er 570 m lang og 28 m bred og krysser munningen ved Farrisvannet ved…

E6 Vinstra - Sjoa

Vinstra, Norge

Byggestart: februar 2014
Kontraktssum: 1,565 Mrd. NOK

E6 Vinstra-Sjoa er en del av Frya-Sjoa som har vært en av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene. Kontrakten bemerket seg som den del av «Årets anlegg» i 2016.

K13 Harpe bru/ K14 Solhaug bru/ K21 Vinstersletta bru

Sør-Fron, Norge

Byggestart: mars 2014
Kontraktssum: 178,6 M NOK

Som en del av E6 H1 Frya - Vinstra prosjektet er det utført som en delentreprise bygging av tre bruer.

E39 Eiganestunnelen

Jølster, Norge

Byggestart: april 2014
Kontraktssum: 2,02 Mrd. NOK

E39 Eiganestunnelen er en del av den kystnære hovedveien mellom Kristiansand og Trondheim, og er bygget ifm. Rv.13 Ryfast som forbinder Stavanger og Ryfylke. Dette urbane veitunnelprosjektet avlaster sentrumsområdet for trafikk…

Lysebotn II Kraftverk

Lysebotn, Norge

Byggestart: mai 2014
Kontraktssum: 610 M NOK

Lysebotn kraftverk er hovedkraftverket i Lysekonsernet og åpnet i 1953 med en effekt på 210 mW. Utbyggingen av Lysebotn II har gitt ny effekt på 370 mW og ble satt i produksjon i 2018. Utbyggingen ble utført mens eksisterende…

Fv. 64 Rehabilitering av Fannefjordtunnelen

Molde, Møre og Romsdal, Norge

Byggestart: november 2014
Kontraktssum: 124 M NOK

Fv 64 Fannefjordtunnelen er en undersjøisk tunnel som går fra Molde til Bolsøya i Romsdalsfjorden. Tunnelen ble i sin tid bygd i 1992, delvis renovert i 2013, men måtte få omfattende rehabilitering for å tilfredsstille gjeldende…

Hell - Værnes

Stjørdal, Trondheim, Norge

Byggestart: januar 2015
Kontraktssum: 102.000 NOK

Prosjektet omfattet over- og underbygningsarbeider i forbindelse med ny dobbeltsporet jernbanebru over Stjørdalselva.

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

Byggestart: september 2015
Kontraktssum: 1,439 Mrd. NOK

E39 K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen er Implenias største vegprosjekt i Norge og en av to hovedkontrakter på E39 mellom Bergen og Os som er en del av den nye stamvegen mellom Kristiansand og Trondheim.

E134 Myntbrua–Trollerudmoen

Kongsberg, Norge

Byggestart: mai 2016
Kontraktssum: 979 M NOK

Implenia har bygget nye E134 gjennom Kongsberg i Buskerud. Prosjektet er èn av tre hovedkontrakter på strekningen mellom Damåsen og Saggrenda.

E02 E16 Rud - Vøyenenga

Sandvika, Bærum, Norge

Byggestart: oktober 2016
Kontraktssum: 689,6 M NOK

E16 er et utbyggingsprosjekt mellom Rud og Vøyenenga. Prosjektet bestod av bygging av ny E16 som i hovedsak er en 1,3 km lang 4-felts vei i dagen på strekningen E02 Rud-Vøyenenga i Bærum Kommune. Det var en kompleks gjennomføring…

FV. 857 – FV. 125 Bjarkøyforbindelsen

Grytøy, Harstad, Norge

Byggestart: desember 2016
Kontraktssum: 227 M NOK

Bjarkøyforbindelsen er en veiforbindelse mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy i Harstad kommune i Troms.

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Skien, Telemark, Norge

Byggestart: januar 2017
Kontraktssum: 325 M NOK

Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand er en del av Bypakke Grenland fase 1. Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen.

E39 Bjørset - Skjei

Jølster, Norge

Byggestart: mars 2017
Kontraktssum: 319 M NOK

Implenia har bygget ny, utvidet eksisterende E39 mellom Bjørset og Skei i Jølster kommune.

Åseral Nord

Åseral, Norge

Byggestart: januar 2018
Kontraktssum: 600 M NOK

Åseral Nord ligger i øvre del av Mandalsvassdraget i Vest Agder, eksisterende anlegg ble bygget på 1950-tallet. I denne entreprisen ble Dam Langevatn erstattet av en ny steinfyllingsdam som utgjør 10 meter økt regulering av…

Fv. 260 Frogner bru

Frogner, Sørum, Norge

Byggestart: august 2018
Kontraktssum: 64,1 M NOK

Prosjektet omfattet prosjektering og bygging av ny kjørevegbru (96 m) og ny gang- og sykkelbru (98m), over Leira ved Frogner på Fv. 260 (nå Fv. 1496) i Sørum Kommune. Bruene skulle erstatte eksisterende bru i området som var i…

Fv. 6312 Berfjorden

Roan, Norge

Byggestart: februar 2019
Kontraktssum: 227 M NOK

Eksisterende Fv. 6312 var svingete, smal og svært skredutsatt. Strekningen hadde dårlig fremkommelighet og ÅDT på 380 kjøretøy hvorav 15% tungtrafikk. Ny fv. 6312 er et skredsikringstiltak som omfattet bygging av to tunneler, i…