DENNA HÅLLBARHETSRAPPORT AVSER VERKSAMHETEN INOM IMPLENIA SVERIGE AB ÅR 2023.

Hållbarhetsrapport 2023


LEDNINGENS UTTALANDE

Hållbarhetsarbetet är integrerat i hela Implenia Sverige AB:s verksamhet (fortsättningsvis benämnt Implenia Sverige).

Antal kvinnor och män

Respekt för miljön

Energianvändning (scope 1 & 2)

Respekt för miljön

Koldioxidemissioner (scope 1 & 2),
ton CO2-ekvivalenter