Respekt för miljön

MILJÖLEDNING

ENERGI OCH KLIMAT

Energianvändningen 2022, %.

Klimat

Växthusgasutsläpp definition

KOLDIOXIDUTSLÄPP (scope 1 & 2),ton CO2-ekvivalenter

KOLDIOXIDUTSLÄPP (scope 3),ton CO2-ekvivalenter

Tjänsteresor tåg & flyg (scope 3), %

MATERIAL

VATTENANVÄNDNING

Vattenhantering 2022, %

AVFALLS- OCH RESURSHANTERING

Avfallshantering 2022 %

DRIVMEDEL

Drivmedel (Scope 1), i tusen liter

Drivmedel (Scope 1 & 3), i tusen liter

BIOLOGISK MÅNGFALD

MILJÖTILLBUD OCH MILJÖOLYCKOR

GRÖNT KONTOR