|
Themen und Projekte

Vattenrening hos Implenia - Bransckatuellt Infrastruktur & Logistik #1 2023

Då byggprojekt ofta har begränsade etableringsytor och vattenrening kräver stora ytor kan utrymmet för vattenreningen vara en utmaning. När Sveriges infrastruktur både byggs om och till ingår flera arbeten med att spränga, borra och gräva för nya tunnlar. För tunneldrivning krävs ofta större volymer byggprocessvatten som behöver renas jämfört med väg-, bro- eller järnvägsprojekt och för varje projekt passar olika tekniker. Vi har pratat med Therése Rönnkvist Mickelson, hållbarhetschef på Implenia, om hur Implenia jobbar för en hållbar och effektiv vattenrening

Eftersom diverse bygg- och anläggningsprojekt kan medföra stora mängder förorenat eller pH-förhöjt byggprocessvatten behöver vattnet oftast renas innan det släpps ut till ledningsnätet. Vattenrening har därför blivit en betydande miljöfråga inom byggbranschen, bland annat för Implenia.

– Vatten är en naturresurs som används om och om igen och som vi människor är beroende av. Därför är det viktigt att vi skyddar jordens vattenresurser och därmed även renar vårt processvatten. Vi anser också att det är viktigt att bidra till en minskad vattenkonsumtion och i våra reningsprocesser återcirkulerar vi därför en hel del vatten, berättar Therése Rönnkvist Mickelson.

Hos Implenia väljs vattenreningstekniken ut för varje enskilt projekt och anpassas därmed efter den föroreningsgrad som processvattnet antas medföra.

– Processvattnets kvalitet analyseras och utreds redan i anbudsfasen. Senare under entreprenadtiden kan det dock uppstå oförutsedda händelser vilket medför att projektets vattenreningsanläggning behöver kompletteras och justeras – exempelvis med extra containers för sedimentering eller extra filtrering för metaller.

Ökade krav

Enligt Therése Rönnkvist Mickelson ökar kraven på rening av processvatten hela tiden vilket innebär att Implenia lägger stor vikt vid att följa med i teknikutvecklingen. På så sätt vill bolaget se till att alltid ligga i framkant när det kommer till vattenrening.

– Vi arbetar aktivt med att hitta alternativa och effektiva metoder för rening av vårt processvatten. Framför allt undersöker vi metoder för ännu bättre rening av metaller och kväve. Exempelvis har vi med viss framgång använt biologisk rening av processvatten för att reducera innehållet av kväve där kvävet omvandlas till kvävgas och vatten. Samtidigt har vi lyckats reducera halten krom och zink till mycket låga nivåer med kitosanflockning.

Vilka utmaningar står ni inför?

– Vi använder stora volymer vatten i samband med våra projekt, framför allt när vi borrar och spränger för bergtunnlar. Vattnet pumpas från tunneln eller schaktgropar och samlas upp i stora containers. Samtidigt ligger våra projekt nästan uteslutande i tät stadsmiljö med begränsade etableringsytor vilket är en stor utmaning då vattenrening oftast kräver stora ytor, svarar Therése Rönnkvist Mickelson och avslutar:

– Här anser vi att samarbeten och erfarenhetsåterföring mellan olika aktörer är en förutsättning för att hitta lösningar för en bättre och effektivare rening. Verksamheten har därför samarbeten med specialister inom vattenrening i flera av sina projekt för att kunna utvärdera vilken teknik som är bäst lämpad. Vi har också tittat på hur gruvindustrin hanterar sitt processvatten och kan på så sätt ta lärdom därifrån.