München Haltepunkt Marienhof

Kort beskrivning

Det stora projektet 2:a S-Bahn-huvudlinjen i München består av delåtgärderna "områden ovan jord", "innerstadsområde/tunnel" och "kompletterande åtgärder för nätet" i de yttre grenarna.

Projektet

Under loppet av Byggprojektet Marienhof den centrala tillträdeskonstruktionen kommer att byggas med hjälp av en metod med membranväggar och täckande konstruktion. Den preliminära utgrävningsnivån på ca 3 m under marknivå med förankrade soldatpålar som stöd för utgrävningen byggs i förväg. Från denna nivå byggs membranväggarna och de primära stöden för den tillfälliga lastöverföringen av golvplattorna. När betonggjutningen av golvplattan för barriären är klar börjar utgrävningen av de enskilda nivåerna kontinuerligt från topp till botten under skydd av omfattande avvattning. Öppningar i plattorna finns kvar för att säkra till- och frånförseln.

På grund av de befintliga byggnaderna runt utgrävningsgropen grävs plattformarna under den utgrävda gropen ut med tryckluft. Omfattande kompensationsinjektionsåtgärder kommer att genomföras för att säkra de omgivande byggnaderna, avdelningarna och de underjordiska strukturerna.

För att förbinda distributionsnivån med plattformsnivåerna i den underjordiska stationen U3/U6 planeras tunnlar med hjälp av gruvmetoder under tryckluft. Med utgångspunkt i den centrala tillträdesstrukturen ska den anslutande gallerian passera under Marienhof-utgången för tunnelbanelinjerna U3/U6 och ansluta till plattformarna för linjerna U3/U6 via två befintliga schakt.

Efter att schaktgropen har grävts helt och hållet kommer de fem delade tunneltvärsnitten att grävas i östlig och västlig riktning med en längd på 65 meter vardera, varvid var och en av dem kommer att rymma flykttunnlarna och den centrala tunneln med intilliggande plattformsrör på utsidan. I båda ändarna av plattformstunnlarna byggs utrymningstrapporna och de magra betongblocken för inmatning av tunnelborrmaskinerna från de östra och västra grannlotterna.

 

Pressmeddelande

Detaljerad omfattning

Driftsättning

2028

Kontraktssumma

394,7 miljoner euro

Summan för byggandet av en avräkning

Projekt under förverkligande

Avsedd användning

S-Bahn - Station

Förfarande för byggande

Täckningsbyggnad med membranvägg och primära stöd under skydd av ett avvattningssystem, tunnel i sprutbetongkonstruktion under tryckluft.

Viktigaste faciliteter + egenskaper

Central tillträdesstruktur och plattformsrör samt anslutningstunnel till tunnelbanan,
Omfattande åtgärder för vattenskydd och geomonitoring samt åtgärder för kompensationsinjektion.

Geologi

Växlande sekvens av tertiära sand- och märgelskikt.

Byggnadens ägare

DB NETZE: DB Netz AG + DB Station & Service AG + DB Energie GmbH

Ausführungsplanung/Bauüberwachung 

Ingenjörskonsortium SSF Ingenieure AG, atelier4dArchitektenPart GmbH, ILF Consulting Engineers Austria GmbH / 
Byggövervakning av byggandet av den andra S-Bahn-huvudlinjen: Arcadis Germany GmbH, Bernard Ingenieure ZT GmbH, Geoconsult Deutschland GmbH, FCP-Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH

Referenspersoner

DB Netz AG, regional avdelning Syd
Stort projekt 2:a S-Bahn Main Line München
Arnulfstr. 25-27, 80335 München
+49 (0)89 1308 22991
2.stammstrecke@deutschebahn.com

ARGE:s namn

Arbetsgruppen Marienhof

Ansvarig person från entreprenörens sida

Jens Classen (teknisk projektledare))

0172 / 3083 039

jens.classen@ve41.de

ARGE-partner (som genomför ARGE)

Teknisk förvaltning:
Implenia Construction GmbH, företrädd av filialen i München

Kommersiell förvaltning:
Hochtief Infrastructure GmbH

Annan aktieägare:
Implenia Spezialtiefbau GmbH, kontor i Bayern

Entreprenörens funktion i konsortiet

Teknisk förvaltning (TGF)

Deltagande i ARGE

50 %

Utmaningar

Trafiksituationen i innerstaden i Marienhofområdet med många fotgängare, cyklister, boende och leveranser ställer höga krav på logistiken. De känsliga byggnaderna i byggarbetsplatsens närhet kräver noggranna byggmetoder med genomarbetad övervakningsutrustning och motåtgärder vid eventuella deformationer.

Mer information

Viktiga uppgifter

 • Driftsättning 2028
 • Geologi Växlande sekvens av sand- och märgelskikt från tertiärtiden

Implenia i byggbranschen
Marienhof-konsortiet
Irschenhauser Street 16
81379 München

Uppgift
Strukturarbete för busshållplatsen med utgrävning av gruvtunnlar

Tjänster som utförts

 • Tunneldrivning, grundläggningsteknik, byggteknik
 • Konstruktionsmetod
 • Utgrävning
 • membranvägg, L = 300 m, d = 1,5 m, T=54 m
 • Primärstöd, Ø = 1,8 m, L = 72 m
 • Station
 • Golvplattor d = 1,20 -1,50 m
 • Plattformsrörens tvärsnittsarea 430 m².
 •     

Projektdeltagare

Kund
DB NETZE:
DB Netz AG,
DB Station & Service AG 
DB Energy GmbH


Planering av genomförandet
Ingenieurgemeinschaft -Technische Planering Planering av genomförandet
SSF Engineers AG
atelier4dArchitectsPart GmbB
iLF Consulting Engineers Austria GmbH


Övervakning av byggandet
Övervakning av byggandet av ett ingenjörskonsortium 2:a S-Bahn-huvudlinjen
Arcadis Tyskland GmbH
Bernard Engineers ZT GmbH
Geoconsult Tyskland GmbH
FCP-Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbHARGE
Implenia Construction GmbH (TGF)
Hochtief Infrastructure GmbH (KGF)
Implenia Foundation Engineering GmbH


ARGE
Implenia Construction GmbH (TGF)
Hochtief Infrastructure GmbH (KGF)
Implenia Foundation Engineering GmbH

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta