Fjärrvärmesystemanslutning väst (FWS-West) BV Södra rörledningen

Kort beskrivning

Wärme Hamburg är en 100% kommunal värmeleverantör och avser att med "FWS-West-projektet" lägga en fjärrvärmeledning från det nya kraftvärmeverket som ska byggas på Dradenau-området genom Waltershofs hamnområde, i en ny tunnel under Elbe till den befintliga västra fjärrvärmeledningen i Hamburg-Bahrenfeld i Notkestraße och ansluta den där.

Projektet

Tunneln / Elbe-korsningen T1 omfattar i huvudsak start- och slutschakten samt tunnelkonstruktionen inklusive tillhörande underjordiska anslutningar till anslutningspunkterna. Fjärrvärmeledningens rörledningslängd ca. 1,5 km bestående av

  • ca 250 m underjordisk KMR-rörledning DN 800/1100
  • ca 1,25 km DN 800 stålrörsdragning med 150 mm isolering och plåtbeklädnad i tunnel- och schaktkonstruktionssektionerna. Varav ca. 1,16 km är ren tunneldrivning

De vattentäta utgrävningsgroparna för start- och målschakten planeras som membranväggskonstruktioner med en bakåtförankrad undervattensbetongbas. Schaktgropen för startschaktet har ett djup på ca 30 meter under markytan och en ytterdiameter på ca 25 meter. Schaktgropen för målschaktet har ett djup på ca 35 meter under markytan och en ytterdiameter på ca 16 meter. Tunneln kommer att sprängas ut som en segmentdriven tunnel. Efter färdigställandet av schakten och tunneln kommer de respektive schaktkonstruktionerna att byggas i schakten med hjälp av den vattentäta byggmetoden. Efter färdigställandet kommer trapptornet, flera mellanliggande nivåer av stål och hela fjärrvärmetekniken (rörledningar, avstängningsventiler, ventilation, styrsystem etc.) inklusive all nödvändig kringutrustning att installeras i schaktkonstruktionerna. Ovanför anläggningen kommer startschaktet att utrustas med en liten driftbyggnad för kontroll av anläggningen.

Mer information

Bilder: © Wärme Hamburg GmbH

Artikel i pressen

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta