|
Themen und Projekte

Les hvordan Implenia resirkulerer slam

På E39 Lyngdal testes en foredlingsmetode som gjør det mulig å gjenbruke store deler av slam, hvilket bidrar til å redusere betydelige mengder avfall.

Foredlingsmetoden, som trekker ut vannet fra slam – lignende et kaffefilter – slik at man kun har igjen tørrstoff, gjør det mulig å resirkulere slam som tidligere har blitt håndtert som avfall som slamsuges og deretter fraktes til deponi. Tørrstoffet som blir igjen etter at slammet har blitt filtrert har blitt brukt – etter tillatelse fra statsforvalter – som sidefylling. Resultatene hittil viser at dette har hatt en betydelig bærekraftig verdi.

«Vi estimerer at vi hittil har produsert rundt 300-400m3 med tørrstoff i prosjektet. Utover dette så antar man at det er 70 prosent vanninnhold i vanlig slam, mens det kun er 20 prosent i tørrstoff. Kort fortalt så har vi da regnet ut av vi har sluppet å slamsuge rundt 700 m3 slam som i tur tilsvarer 59 slambiler. Vi antar at vi vil ha produsert rundt 3000m3 tørrstoff ved prosjektets ferdigstillelse, hvilket utgjør en betydelig miljø- og kostnadsbesparelse,» forklarer Adrian V. Morsund, anleggsleder tunnel på E39 Lyngdal.

Resirkuleringen av slam er en del av et pilotprosjekt sponset av Nye Veier der de jobber for ulike måter å oppnå en fossilfri anleggsplass. Resirkuleringen av slam som drives av Implenia Norge på Lyngdal startet i 2022 og skal vare helt frem til 2024 når drivingen av tunnelene på Lyngdal er ferdig. Det er imidlertid også snakk om å benytte seg av denne måten å resirkulere slam på det kommende Rogfast prosjektet.

To metoder for å resirkulere slam

Det er faktisk to metoder som benyttes på Lyngdal for å resirkulere slam, hvilket også var den del av årsaken til at Nye Veier var villige til å sponse prosjektet. Den ene metoden er utviklet av tyske Leiblein, mens den andre av norske Skild, og noe av meningen med pilotprosjektet er å sammenligne de to metodene slik at arbeidet med resirkulering av slam også har en forskningsmessig tyngde.

«Arbeidet har kostet mye ressurser og materiale noe som er naturlig da denne måten å behandle slam på er ganske nytt. Allikevel har vi regnet ut at vi sparer mye penger og ikke minst utslipp ved å gjøre dette – spesielt etter at folk har blitt mer drevne med arbeidet og bruker mindre tid på det,» sier Adrian.

Sirkulær økonomi

Etter at man har filtrert vanninnholdet ut av slammet, blir dette vannet sendt til et renseanlegg hvor det PH-nøytraliseres og fjernes for olje slik at det kan sendes tilbake til naturen. Adrian Morsund forteller at målet er at det skal være mulig å gjenbruke 100 prosent av tørrstoffet som foredles ut av slammet på anleggsplassen.

«Dette vil i praksis bety en sirkulær økonomi, noe som både er veien samfunnet generelt og også vår bransje er på vei der bærekraft spiller en stadig viktigere rolle,» avslutter han.

E39 Lyngdal har i det siste derfor vist seg som et foregangsprosjekt når det kommer til bærekraft. Nylig kunne vi også skrive om bruken av en elektrisk betongpumpe under støpingen av Kvelland bru, som viser at Implenia tar ansvaret om å være en bærekraftig aktør i anleggsbransjen på alvor.