|
Themen und Projekte

Nu är vår hållbarhetsrapport för 2021 klar!

I vår hållbarhetsrapport för 2021 redovisas hur hållbarhetsarbetet är högt prioriterat inom Implenia Sverige och integrerat i det dagliga arbetet. Vi fokuserar på hållbarhet genom att skapa värden för ägare och kunder, vara en attraktiv och inspirerande arbetsplats för våra medarbetare, visa respekt för miljön och omgivningarna samt följa etiska och sociala riktlinjer.

Du kan läsa vår hållbarhetsrapport här där du även kan ladda ner den som PDF

Hållbarhetsarbetet är integrerat i hela vår verksamhet

Implenia Sverige AB har höga hållbarhetsambitioner och fokuserar inte bara på ekonomiska mål utan också på vårt ansvar gentemot samhället och miljön. Vi är övertygade om att ett aktivt och integrerat hållbarhetsarbete är en förutsättning för att i framtiden kunna vara en aktiv part i samhällets utveckling och att verksamheten via sitt arbete kan bidra till att skapa och utveckla hållbara samhällen samt fortsätta skapa långsiktigt värde för våra kunder, medarbetare och övriga intressenter.

Vi anser att långsiktiga mål är en förutsättning för att möjliggöra ett strategiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi vill vara med och bygga framtidens hållbara samhällen och vi välkomnar att våra kunders hållbarhetskrav kontinuerligt ökar. Tack vare vår expertis och vår mångåriga erfarenhet av hållbart byggande samt medarbetare som är nytänkande och drivs av innovativa lösningar, kan vi möta de ökade kraven från beställare och övriga intressenter”, säger Therese Rönnkvist-Mickelson, Hållbarhetschef Implenia Sverige AB.

Ambitiösa hållbarhetsmål leder verksamheten till hållbarhetsarbete i rätt riktning

Hållbarhet är en av Implenias fem värderingar och genomsyrar verksamheten i miljömässiga frågor så väl som sociala och ekonomiska. Den röda tråden i vårt hållbarhetsarbete återfinns i vår Code of Conduct, policys och i ledningssystemets rutiner och hjälpmedel. Det är genom dessa hjälpmedel som hållbarhetsarbetet når hela organisationen. Vi har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för år 2025 vilka leder och motiverar verksamheten till ett hållbarhetsarbete i rätt riktning. Vi vill föregå med gott exempel inom branschen och göra skillnad inom dessa områden.

På Implenia Sverige AB ser vi med tillförsikt på år 2022 och vi kommer att fortsätta arbeta med våra hållbarhetsmål för att minska vår negativa påverkan på omgivningen och proaktivt bidra till att minska koldioxidutsläppen genom hela värdekedjan samt material- och energioptimera vår verksamhet. Vi kommer att fortsätta upprätthålla en säker och trygg arbetsmiljö samt arbeta för en verksamhet med mångfald och jämställdhet för en hållbar framtid.